top of page

Teaching

I currently teach in two private music schools in the north of England and privately in North Wales, having studied for three years at the university in Leeds and one year at the conservatoire in Strasbourg. I have three years experience teaching voice, piano and cello and working with some of the best coaches in Europe. 

I can provide a consultation lesson to establish whether I am the right teacher for you and I will tailor our lessons to suit your needs whether that is preparing for an audition, an exam, a performance, building confidence, learning new repertoire or improving technique. 

If you would like to know any more, please contact me by email: morganagwj@gmail.com

Rwy'n dysgu mewn dwy ysgol gerddoriaeth breifat yng ngogledd Lloegr ac yn breifat yng Ngogledd Cymru, ar ôl astudio am dair blynedd ym mhrifysgol Leeds a blwyddyn yn y conservatoire yn Strasbourg. Mae gen i dair blynedd o brofiad o ddysgu llais, piano a soddgrwth ac o weithio gyda rhai o'r hyfforddwyr gorau yn Ewrop.

Gallaf ddarparu gwers ymgynghori i sefydlu os fi yw'r thrawes iawn i chi a byddaf yn cynllunio'r gwersi i gyd-fynd â'ch anghenion os yw hynny'n paratoi ar gyfer clyweliad, arholiad, perfformiad, codi hyder, dysgu repertoire newydd neu gwella techneg.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â mi trwy e-bost: morganagwj@gmail.com

bottom of page